آشنایی کسب وکارها با حوزه ی رایانش ابری خیلی کم است

آشنایی کسب وکارها با حوزه ی رایانش ابری خیلی کم است

مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صمت با اشاره به مطالعاتی که در اتحادیه ی اروپا در حوزه ی رایانش ابری انجام شده، اظهار داشت: 67 درصد کسب وکارها هیچ شناختی از این مباحث ندارند و در ایران نیز طی پژوهشی، مشخص شد میزان آشنایی کسب وکارها با حوزه ی رایانش ابری خیلی کم است.
1401/03/12 23:45:40

Introducing the Fakedownload website

Introducing the Fakedownload website

The files provided on this website are all open layer and editable and you can edit them with Photoshop
1401/03/04 14:48:17

ویندوزهای خویش را برای رفع صدمه پذیری به روزرسانی كنید

ویندوزهای خویش را برای رفع صدمه پذیری به روزرسانی كنید

به گزارش بی بدیل پرداز مایكروسافت ۱۱۲ صدمه پذیری را در چندین محصولات خود رفع كرده است و سفارش می شود كاربران محصولات مایكروسافت با بررسی محصولات تحت تأثیر صدمه پذیری، هرچه سریع تر نسبت به به روزرسانی محصول خود اقدام نمایند.
1399/08/25 20:50:21

4 facts to know before Contacting a Locksmith

4 facts to know before Contacting a Locksmith

That’s where a mobile locksmith would come in. Automotive locksmith services are the kind of services that people don’t often know about until they need them
1398/11/25 17:59:49